תגמולים לעצמאים

»
»
תגמולים לעצמאים

תכניות הביטוח לעצמאים מעניקות ביטוח פנסיוני לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד. במסגרת תכניות אלו, עצמאים יכולים להפקיד לחסכון וליהנות מהטבות מס מיוחדות בגין ההפקדות.

במסגרת התוכנית ניתן לרכוש:
■     חסכון לגיל פרישה
■     כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת
■     אובדן כושר עבודה
הטבות המס מעניקות למבוטח זכות לקבלת זיכוי וניכוי בגין פרמיות ששולמו לקופות גמל עד גובה הסכומים המוכרים על ידי מס הכנסה